دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، خرداد 1401، صفحه 1-64 (بهار 1401/ دوره پنجم/ شماره 1 (دوره ششم، پیاپی 20)) 
طراحی ربات پرنده بر پایة پلتفرم تلفن هوشمند

صفحه 7-15

10.22034/jtae.2022.129736

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز 1401/ دوره پنجم/شماره 3 (دوره ششم، شماره پیاپی 22)
تابستان 1401/ دوره پنجم/ شماره 2 (دوره ششم، پیاپی 21)
بهار 1401/ دوره پنجم/ شماره 1 (دوره ششم، پیاپی 20)