نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی هوافضا،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

رویکردی نوین برای بررسی تغییرات در فرآیند شبیه‌سازی ساختاری یک پایدارکننده ژیروسکوپی سه‌محوره حامل دوربین، ارائه شده است. روند ارائه شده، شامل تصمیم‌گیری مدیریتی و نحوة شناسایی بهترین مسیر فرآیند بررسی تغییرات می‌باشد. ربات نمونه فانتوم با 32 مؤلفه که نیمی از آنها مربوط به هندسه ساختار پرنده و نیم دیگر مربوط به لَق‌لَقه (گیمبال) سه‌محوره هستند انتخاب شده است. پیوندهای ساختاری بین عناصر با فرض تقارن در یک ماتریس‌ ساختار طراحی قرار می‌گیرند. یک مقدار تأثیر تغییر ثابت برای همه پیوندها و یکی از سه مقدار، 3/0، 5/0 و 8/0 بترتیب برای احتمال تغییر پایین، متوسط و بالا اندازه‌گیری و در ماتریس‌ها لحاظ شده است. به علاوه، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای کمک به طبقه‌بندی مولفه‌های گوناگون سیستم به عنوان پذیرنده یا بازتابنده تغییر، ایجاد و یک شاخص انتشار تغییر نرمال، قدرت نسبی هر مولفه را در طیف جذب کننده تا افزاینده با ضریب بین 1- تا 1+ معرفی شده است. این روش بر روی ربات نمونه پیاده‌سازی شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Changes in Structural Simulation of Three-axis Gyroscopic Stabilizer

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Moghaddas 1
  • Ali Mahmoodi 2
  • Farshad Pazooki 2

1 Ph.D. Student. Department of Aerospace Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor. Department of Aerospace Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

A new approach is presented for the management of controlling the changes in design process of a triaxis gyroscopic stabilizer for a camera mounted on a flying robot. It includes decision-making and the way of identifying the best Investigation of the control process. As a prototype, the Phantom Flying Robot is considered with 32 components which half of them are related to the geometry of its drone and the others to the triaxis gimbal. Structural links between elements the assumed to be symmetric and are arrayed in a design structure matrix. A constant value for change effect for all links is assumed as well as three values: 0.3, 0.5, and 0.8 for low, medium, and high change properties respectively. Additionally, various components of the system are classified as acceptors or reflectors of changes with aid of some indicators. A normal change diffusion index between -1 and +1 shows the relative strength of each component in absorber-to-enhancer spectrum. The method is implemented in the prototype.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change Investigation
  • Design Structure Matrix
  • Gyroscopic Stabilizer
  • Flying Robot
[1] Tang, D.B., Xu, R.H., Tang, J.C. and He, R., “Design Structure Matrix-Based Engineering Change Management for Product Development”, International Journal of Internet Manufacturing and Services, Vol. 1, No. 3, pp. 231–245, 2008.
 [2] National Aeronautics and Space Administration NASA Headquarters Washington, D.C. 20546, NASA Systems Engineering Handbook, 6105 Rev1., NASA/SP, 2007.
 [3] Anderson, D.M., Design for Manufacturability, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2014.
 [4] Ahmed, S. and Kanike Y., “Engineering Change During a Product’s Lifecycle”, International Conference on Engineering Design (ICED’07), Paris, France, 2007.
 [5] Fricke E, Gebhard, B., Negele, H., and Igenbergs, E., “Coping with Changes: Causes, Findings, and Strategies”, Journal of System Engineering, Vol. 3, No. 4, 2000, pp. 169–179.
 [6] Maier A.M. and Langer S., “Engineering Change Management Report 2011: Survey Results on Causes and Effects, Current Practice, Problems, and Strategies in Denmark”, DTU Management Engineering, Department of Management Engineering, Technique University of Denmark, Copenhagen, Denmark, 2011.
[7] Tang, D.B., Xu, R.H., Tang, J.C. and He, R., “Analysis of Engineering Change Impacts Based on Design Structure Matrix”, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 46, No. 1, pp. 154–161, 2010.
[8] Li, Y., Zhao, W., and Shao, X.Y., “A Process Simulation Based Method for Scheduling Product Design Change Propagation”, Journal of Advanced Engineering Informatics, Vol. 26, No. 3, pp. 529– 538, 2012.
[9] Tang, D.B., Yin, L.-L., Wang, Q., Ullah, I., Zhu, H.- H., and Leng, S., “Workload-Based Change Propagation Analysis in Engineering Desing”, Journal of Concurrent Engineering: Research and Applications, Vol.24, No. 1, pp. 17–34, 2016.
 [10] Masmoudi, M., Leclaire, P., Zolghadri, M., and Haddar, M., “Change Propagation Prediction: A Formal Model for Two-Dimensional Geometrical Models of Products”, Journal of Concurrent Engineering, Vol.25, No. 2, pp. 174–189, 2017.
 [11] Cheng, H. and Chu, X., “A Network-Based Assessment Approach for Change Impacts on Complex Product”, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol.23, No. 4, pp. 1419–1431, 2012.
 [12] Chua, D.K. and Hossain, M.A., “Predicting Change Propagation and Impact on Design Schedule Due to External Changes”, Journal of IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 59, No. 3, PP. 483–493, 2012.
 [13] Cohen, T., Navthe, S., and Fulton, R.E., “C-Far, Change Favorable Representation”, Journal of Computer-Aided Design, Vol.32, No. 5, pp. 321– 338, 2000.
 [14] Flanagan T.L., Eckert, C.M., and Eger, T. “A Functional Analysis of Change Propagation”. DS 31: proceedings of ICED 03, the 14th international conference on engineering design, Stockholm, Sewden, 2003.
 [15] Giffin, M., De Weck, O.L., and Bounova, “Change Propagation Analysis in Complex Technical Systems”. Journal of Mechanical Design, No.131, 0810011–08100114, 2009.
[16] Hamraz, B., Caldwell, N.H.M., and Clarkson, P., “A Matrix Calculation-Based Algorithm for Numerical Change Propagation Analysis”, Journal of IEEE Transactions on Engineering Management, Vol.60, No. 1, pp. 186–198, 2013.
 [17] Keller, R., Eger, T., and Eckert, C., “Visualising Change Propagation”, The 15th International Conference on Engineering Design (eds A Samuel and W Lewis), Melbourne, Australia, 2005.
 [18] Kim, S.Y., Moon, S.K., and Oh, H.S., “Change Propagation Analysis for Sustainability in Product Design”, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Bangkok, Thailand, 2013.
 [19] Kusiak, A. and Wang, J., “Dependency Analysis in Constraint Negotiation”, Journal of IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol.25, No. 9, pp. 1301–1313, 1995.
 [20] Li, Y., Zhao, W., and Ma, Y., “A Shortest Path Method for Sequential Change Propagations in Complex Engineering Design Processes”, Journal of Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, Vol.30, pp. 107–121, 2016.
 [21] Oduncuoglu, A. and Thomson, V., “Evaluating The Risk of Change Propagation”, The 18th International Conference on Engineering Design (ICED 11), Copenhagen, Denmark, 2011.
 [22] Rutka, A., Guenov, M., and Lemmens, Y., “Methods for Engineering Change Propagation Analysis”, The 25th Congress of The International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), Hamburg, Germany, 2006.
 [23] Steward, D.V., “The Design Structure System: A Method for Managing the Design of Complex Systems”, Journal of IEEE Transactions on Engineering Management EM, Vol. 28, pp. 71–74, 1981.
 [24] Yang, F. and Duan, G., “Developing a Parameter Linkage Based Method for Searching Change Propagation Paths”, Research in Engineering Design, Vol. 23, No. 4, PP. 253–372, 2012.
 [25] Eppinger, S.D. and Browning, T.R., Design Structure Matrix Methods and Applications, MIT Press, 2012.
[26] Clarkson P.J., Simons, C., and Eckert, C., “Predicting Change Propagation in Complex Design”, Journal of Mechanical Design, Vol. 126, No. 5, pp. 788–797, 2004.
 [27] Edwin, C.Y.K., Nicholas, H.M.C., and Clarkson, P.J., “A Technique to Assess the Changeability of Complex Engineering Systems”, Journal of Engineering Design, Vol. 24, No. 7, pp. 477–498, 2013.
[28] Hamraz, B., “Engineering Change Modelling Using a Function-Behaviour-Structure Scheme”, Ph.D. Thesis, University of Cambridge, Cambridge, 2013.
 [29] Plehn, C., “A Method for Analyzing the Impact of Changes and Their Propagation in Manufacturing System”, Ph.D. Thesis, University of München, Munich, Bavaria, Germany, 2018.
 [30] Li, Y. and Zhao, W., “An Integrated Change Propagation Scheduling Approach for Product Design”, Journal of Concurrent Engineering, Vol.22, No. 4, pp. 347–360, 2014.
 [31] Hamraz, B., Hisarciklilar, O., Rahmani, K., Wynn, D.C., Thomson, V., and Clarkson, P.J., “Change Prediction Using Interface Data”, Journal of Concurrent Engineering, Vol.21, No. 2, pp. 141– 154, 2013. [32] Acar, U.A., Blelloch, G.E., and VIttes, J.L., “An Experimental Analysis of Change Propagation in Dynamic Trees”, Proceedings of the Seventh Workshop on Algorithm Engineering and Experiments and the Second Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics, ALENEX /ANALCO 2005, Vancouver, Canada, 2005.
 [33] Moghadas, H.R., Jafari, H.R., Nikkhah, A., and Roshanian, J., "Mathematical Modeling for a Three Axes Gyro Stabilized Platform”, The 8th International Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2009), MUT University, Tehran, Iran, 2009.
 [34] Nikkhah, A., Roshanian, J., Moghadas, H.R., Jafari, H.R., “Modeling and LQR Controller Design for a Three Axes Gyro Stabilized Platform”, Journal of Aerospace Mechanics, Vol.10, No. 1, pp. 1–13, 2014.
[35]Zakeri, M., Nosratollahi, M., Sabeti, M.R., Moghadas, H.R., and Maleki, H., “A New Approach to Engineering Change Management for Spce Projects”, Journal of space Science & Technology, Vol.14, No. 1, pp. 43–54, 2021.