نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران.

2 استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو سی مشهد،مشهد، ایران.

3 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان، سمنان،ایران.

4 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

تاکنون تأثیر فوم‌های پلیمری و آلومینیومی بر روی ظرفیت جذب انرژی پوسته‌های مخروطی دو دیواره در معرض بارگذاری فشاری مایل به صورت آزمایشگاهی گزارش نشده است. در این تحقیق تأثیر فوم پلیمری و فوم آلومینیومی بر میزان جذب انرژی این سازه‌های در معرض بارگذاری فشاری محوری و مایل نسبت به محور مرکزی جاذب‌های مخروطی، به روش تجربی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌است. همچنین، تأثیر عواملی مانند ابعاد هندسی مخروط‌ها و فاصله بین دیواره‌های مخروط دو دیواره بر روی ظرفیت جذب انرژی این جاذب‌های انرژی مطالعه و بررسی شده است. نتایج نشان داد که در بارگذاری محوری کم کردن فاصله بین دو دیواره تأثیر چندانی در بازده جاذب ندارد ولی افزودن فوم موجب افزایش ظرفیت جذب انرژی جاذب بدون تغییر در بیشینه نیروی قابل تحمل آن می‌شود. در بارگذاری‌های مایل که در زاویه 45 درجه انجام شدند نیز کم کردن فاصله بین دیواره‌‌‌‌‌ها و افزودن فوم باعث افزایش ظرفیت جذب انرژی می‌شود. ‌‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1]  F. M. n. M. Tagdari, S. Saleh ghafari,, "Introduction to the design of cylindrical shock absorbers," Malek Ashtar University of Technology, Tehran, 2011. (in Persia ).
[2]  X. Zhang and H. Huh, "Energy absorption of longitudinally grooved square tubes under axial compression," Thin-Walled Structures, vol. 47, pp. 1469-1477, 2009.
[3]  M. A. F. A.Ghamarian, "Experimental and numerical analysis of axial collapse of hybrid thin-walled," Mechanics Aerospace journal, vol. 8, pp. 99-109, 2012. (in Persian.
[4]  M. Shariati, M. Davarpanah, H. Chavoshan, and H. Allahbakhshy, "Numerical and experimental investigations on buckling and control amount of energy absorption of stainless steel 304L shells with various shapes under axial loading," Modares Mechanical Engineering, vol. 14, pp. 60-68, 2014.
[5]  A. Dadrasi, "Numerical and experimental study on effect of rectangular cutout on buckling load of steel conical shells," in 17th ISME conference, 2008.
[6]  N. Gupta, N. M. Sheriff, and R. Velmurugan, "A study on buckling of thin conical frusta under axial loads," Thin-walled structures, vol. 44, pp. 986-996, 2006.
[7]  Z. Li, J. Yu, and L. Guo, "Deformation and energy absorption of aluminum foam-filled tubes subjected to oblique loading," International Journal of Mechanical Sciences, vol. 54, pp. 48-56, 2012.
[8]  A. Ghamarian, H. R. Zarei, and M. T. Abadi, "Experimental and numerical crashworthiness investigation of empty and foam-filled end-capped conical tubes," Thin-Walled Structures, vol. 49, pp. 1312-1319, 2011.
[9]  C. Qi, S. Yang, and F. Dong, "Crushing analysis and multiobjective crashworthiness optimization of tapered square tubes under oblique impact loading," Thin-Walled Structures, vol. 59, pp. 103-119, 2012.
[10] Z. Ahmad, D. Thambiratnam, and A. Tan, "Dynamic energy absorption characteristics of foam-filled conical tubes under oblique impact loading," International Journal of Impact Engineering, vol. 37, pp. 475-488, 2010.
[11] Q. Cheng, W. Altenhof, and L. Li, "Experimental investigations on the crush behaviour of AA6061-T6 aluminum square tubes with different types of through-hole discontinuities," Thin-walled structures, vol. 44, pp. 441-454, 2006.
[12] H. Yin, G. Wen, Z. Liu, and Q. Qing, "Crashworthiness optimization design for foam-filled multi-cell thin-walled structures," Thin-Walled Structures, vol. 75, pp. 8-17, 2014.
[13] S. Hou, X. Han, G. Sun, S. Long, W. Li, X. Yang, et al., "Multiobjective optimization for tapered circular tubes," Thin-Walled Structures, vol. 49, pp. 855-863, 2011.
[14] F. Djamaluddin, S. Abdullah, A. Ariffin, and Z. Nopiah, "Optimization of foam-filled double circular tubes under axial and oblique impact loading conditions," Thin-walled structures, vol. 87, pp. 1-11, 2015.
[15] M. B. Azimi and M. Asgari, "A new bi-tubular conical–circular structure for improving crushing behavior under axial and oblique impacts," International journal of mechanical sciences, vol. 105, pp. 253-265, 2016.
[16] G. Li, Z. Zhang, G. Sun, X. Huang, and Q. Li, "Comparison of functionally-graded structures under multiple loading angles," Thin-Walled Structures, vol. 94, pp. 334-347, 2015.
[17] N. Qiu, Y. Gao, J. Fang, Z. Feng, G. Sun, and Q. Li, "Crashworthiness analysis and design of multi-cell hexagonal columns under multiple loading cases," Finite Elements in Analysis and Design, vol. 104, pp. 89-101, 2015.
[18] O. Mohammadiha and H. Ghariblu, "Crush response of variable thickness distribution inversion tubes under oblique loading," Thin-Walled Structures, vol. 109, pp. 159-173, 2016.
[19] Q. Gao, L. Wang, Y. Wang, and C. Wang, "Crushing analysis and multiobjective crashworthiness optimization of foam-filled ellipse tubes under oblique impact loading," Thin-Walled Structures, vol. 100, pp. 105-112, 2016.
[20] Q. Gao, L. Wang, Y. Wang, F. Guo, and Z. Zhang, "Optimization of foam-filled double ellipse tubes under multiple loading cases," Advances in Engineering Software, vol. 99, pp. 27-35, 2016.
[21] G. Zhu, Z. Wang, X. Huo, A. Cheng, G. Li, and C. Zhou, "Experimental and numerical investigation into axial compressive behaviour of thin-walled structures filled with foams and composite skeleton," International Journal of Mechanical Sciences, vol. 122, pp. 104-119, 2017.
[22] S. Chahardoli and A. A. Nia, "Experimental and numerical investigations on collapse properties of capped-end frusta tubes with circular triggers under axial quasi-static loading," International Journal of Mechanical Sciences, vol. 134, pp. 545-561, 2017.
[23] Z. Li, R. Chen, and F. Lu, "Comparative analysis of crashworthiness of empty and foam-filled thin-walled tubes," Thin-Walled Structures, vol. 124, pp. 343-349, 2018.
[24] M. Mahbod and M. Asgari, "Crushing analysis of empty and foam-filled cylindrical and conical corrugated composite tubes," Mechanics of Advanced Composite Structures, vol. 6, pp. 35-44, 2019.
[25] V. Hoseini, M. Shariati, M. Mirzababaee, and M. Mahdizadeh Rokhi, "Experimental and Numerical Analysis of Energy Absorption of Hollow and Foam filled thick-wall Aluminum Tubes Considering Different Damage Models," Journal of Mechanical Engineering, vol. 51, pp. 95-104, 2022.
[26] V. Hoseini, M. Shariati, and M. Mahdizadeh Rokhi, "Collapse Behaviour and Energy Absorption of Hemispherical and Conical Shells under Impact Loading Considering Different Damage Models," Modares Mechanical Engineering, vol. 20, pp. 1611-1623, 2020.