نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک، شـاهین شـهر، اصفهان، ایـران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک، شـاهین شـهر، اصفهان، ایـران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک، شـاهین شـهر، اصفهان، ایران

چکیده

عملکرد سیستم پیشرانش و موتور که به عنوان قلب هواپیما شناخته می‌شود، وابستگی زیادی به سایر زیرسیستم‌ها از جمله زیرسیستم کنترل موتور دارد. امروزه بیشتر هواپیماهای مدرن مسافربری و نظامی از موتورهای توربینی جهت تولید نیروی تراست استفاده می‌کنند. سیستم کنترل موتور یکی از پرچالش‌ترین سیستم‌های کنترلی هواپیماست که با گذر زمان دستخوش تغییرات و پیشرفت‌های چشمگیری شده ‌است. هدف هر سیستم کنترلی موتور، ارائه حداکثر کارایی در شرایط پروازی و افزایش راندمان موتور است. با افزایش نیازمندی‌ها و توسعه تکنولوژی در سیستم‌های پیشرانش، کنترل الکترونیکی دیجیتال موتور و کنترل تمام خودکار الکترونیکی دیجیتال موتور جایگزین کنترل هیدرومکانیکی شده‌اند. هدف از این مطالعه، ارائه روندنمای توسعه سیستم کنترل موتورهای توربینی از نظر تاریخی و یافتن شیوه-های نوین کنترلی موتور می‌باشد. باتوجه به پیچیدگی موتور سیستم پیشرانش هواپیما، رویکرد کنترلی موتور تعیین و طراحی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development process of aircraft turbine engine control systems

نویسندگان [English]

  • Hojat Taie 1
  • Reza Gholamian 2
  • sepideh Ayati 3

1 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

2 M.Sc. Student, Faculty of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Esfahan, Iran

3 M.Sc. Holder, Faculty of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

چکیده [English]

The performance of the propulsion system and the engine, known as the heart of the aircraft, is highly dependent on subsystems, such as the engine control subsystem.Today, most modern military and civil aircraft use turbine engines to generate thrust. The engine control system is one of the most challenging aircraft control systems that has undergone significant changes and improvements over time. The goal of any engine control system is to provide maximum performance in each flight conditions. With the increase in requirements and the development of technology in propulsion systems, digital electronic engine control and full authority digital engine (electronics) control have replaced hydromechanical control. The purpose of this study is to present the development process of turbine engine control system historically and to find new methods of engine control. Depending on the complexity of the aircraft propulsion system engine, the engine control approach will be determined and designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • turbine engine
  • engine control
  • digital electronic engine control
  • full authority digital engine (electronics) control
[1]   B. Jie, L. Shuai, and W. Wei, "An integrated controller design for a small aero-engine," in 2019 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2019, pp. 3129-3133: IEEE.
[2]   D. Shuiting, Q. Tian, L. Xiaofeng, and Z. Shuguang, "FHA method for VBV position control function of FADEC system based on aero-engine dynamic model," Procedia engineering, vol. 17, pp. 567-579, 2011.
[3]   J. E. Lightbody et al., "Aircraft Gas Turbine Electronic Engine Controllers (EEC)," Encyclopedia of Aerospace Engineering, pp. 1-10, 2010.
[4]   R. D. Flack, Fundamentals of jet propulsion with applications. Cambridge University Press, 2005.
[5]   S. Balakrishnan, "Control system development experience for aero gas turbine demonstrator engines," Progress in Nonlinear Dynamics Chaos, vol. 1, no. 1, pp. 15-22, 2013.
[6]   D. G. Bogard, "The Gas Turbine Handbook," National Energy Technology Laboratory, Pittsburg, PA, p. 2.1, 2006.
[7]   A. Prencipe, "Breadth and depth of technological capabilities in CoPS: the case of the aircraft engine control system," Research policy, vol. 29, no. 7-8, pp. 895-911, 2000.
[8]   D. Griffiths and R. Powell, "The use of digital control for complex power plant management," AGARD Power Plant Controls for Aero-Gas Turbine Eng. 26 p, 1975.
[9]   L. C. Jaw and S. Garg, "Propulsion control technology development in the united states a historical perspective," 2005.
[10] S. Brusoni, A. Prencipe, and K. Pavitt, "Knowledge specialization, organizational coupling, and the boundaries of the firm: why do firms know more than they make?" Administrative science quarterly, vol. 46, no. 4, pp. 597-621, 2001.
[11] S. Balakrishnan, "Evolution of control systems for aircraft gas turbine engines under development," JOURNAL-AERONAUTICAL SOCIETY OF INDIA, vol. 48, pp. 96-104, 1996.
[12] S. Garg, "Aircraft turbine engine control research at NASA Glenn research center," 2013.
[13] S. Szrama, "F-16 turbofan engine monitoring system," Combustion Engines, vol. 58, no. 2, pp. 23-35, 2019.
[14] J. Lutambo, J. Wang, H. Yue, and G. Dimirovsky, "Aircraft turbine engine control systems development: Historical Perspective," in 2015 34th Chinese control conference (CCC), 2015, pp. 5736-5741: IEEE.
[15] S. Garg and D. Mattern, "Application of an integrated methodology for propulsion and airframe control design to a STOVL aircraft," in Guidance, Navigation, and Control Conference, 1994, p. 3611.