نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک، شـاهین شـهر، اصفهان، ایـران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک، شـاهین شـهر، اصفهان، ایـران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک، شـاهین شـهر، اصفهان، ایران

چکیده

عملکرد سیستم پیشرانش و موتور که به عنوان قلب هواپیما شناخته می‌شود، وابستگی زیادی به سایر زیرسیستم‌ها از جمله زیرسیستم کنترل موتور دارد. امروزه بیشتر هواپیماهای مدرن مسافربری و نظامی از موتورهای توربینی جهت تولید نیروی تراست استفاده می‌کنند. سیستم کنترل موتور یکی از پرچالش‌ترین سیستم‌های کنترلی هواپیماست که با گذر زمان دستخوش تغییرات و پیشرفت‌های چشمگیری شده ‌است. هدف هر سیستم کنترلی موتور، ارائه حداکثر کارایی در شرایط پروازی و افزایش راندمان موتور است. با افزایش نیازمندی‌ها و توسعه تکنولوژی در سیستم‌های پیشرانش، کنترل الکترونیکی دیجیتال موتور و کنترل تمام خودکار الکترونیکی دیجیتال موتور جایگزین کنترل هیدرومکانیکی شده‌اند. هدف از این مطالعه، ارائه روندنمای توسعه سیستم کنترل موتورهای توربینی از نظر تاریخی و یافتن شیوه-های نوین کنترلی موتور می‌باشد. باتوجه به پیچیدگی موتور سیستم پیشرانش هواپیما، رویکرد کنترلی موتور تعیین و طراحی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1]   B. Jie, L. Shuai, and W. Wei, "An integrated controller design for a small aero-engine," in 2019 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2019, pp. 3129-3133: IEEE.
[2]   D. Shuiting, Q. Tian, L. Xiaofeng, and Z. Shuguang, "FHA method for VBV position control function of FADEC system based on aero-engine dynamic model," Procedia engineering, vol. 17, pp. 567-579, 2011.
[3]   J. E. Lightbody et al., "Aircraft Gas Turbine Electronic Engine Controllers (EEC)," Encyclopedia of Aerospace Engineering, pp. 1-10, 2010.
[4]   R. D. Flack, Fundamentals of jet propulsion with applications. Cambridge University Press, 2005.
[5]   S. Balakrishnan, "Control system development experience for aero gas turbine demonstrator engines," Progress in Nonlinear Dynamics Chaos, vol. 1, no. 1, pp. 15-22, 2013.
[6]   D. G. Bogard, "The Gas Turbine Handbook," National Energy Technology Laboratory, Pittsburg, PA, p. 2.1, 2006.
[7]   A. Prencipe, "Breadth and depth of technological capabilities in CoPS: the case of the aircraft engine control system," Research policy, vol. 29, no. 7-8, pp. 895-911, 2000.
[8]   D. Griffiths and R. Powell, "The use of digital control for complex power plant management," AGARD Power Plant Controls for Aero-Gas Turbine Eng. 26 p, 1975.
[9]   L. C. Jaw and S. Garg, "Propulsion control technology development in the united states a historical perspective," 2005.
[10] S. Brusoni, A. Prencipe, and K. Pavitt, "Knowledge specialization, organizational coupling, and the boundaries of the firm: why do firms know more than they make?" Administrative science quarterly, vol. 46, no. 4, pp. 597-621, 2001.
[11] S. Balakrishnan, "Evolution of control systems for aircraft gas turbine engines under development," JOURNAL-AERONAUTICAL SOCIETY OF INDIA, vol. 48, pp. 96-104, 1996.
[12] S. Garg, "Aircraft turbine engine control research at NASA Glenn research center," 2013.
[13] S. Szrama, "F-16 turbofan engine monitoring system," Combustion Engines, vol. 58, no. 2, pp. 23-35, 2019.
[14] J. Lutambo, J. Wang, H. Yue, and G. Dimirovsky, "Aircraft turbine engine control systems development: Historical Perspective," in 2015 34th Chinese control conference (CCC), 2015, pp. 5736-5741: IEEE.
[15] S. Garg and D. Mattern, "Application of an integrated methodology for propulsion and airframe control design to a STOVL aircraft," in Guidance, Navigation, and Control Conference, 1994, p. 3611.