نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

چکیده

امروزه افزایش برد گلوله‌های متداول از اهمیت زیادی برخوردار شده است. فناوری‌های قبلی،  برد گلوله‌ها را به مقدار مشخصی افزایش می‌داد. این فناوری‌های پیشین در گلوله‌های توپخانه‌ای شامل فناوری ایجاد دمش در پایه گلوله و استفاده از فناوری گلوله راکتی می‌باشد. امروزه شرکت‌های بزرگ تحقیقاتی از فناوری جدیدی در افزایش گلوله توپ استفاده می‌کنند. بر اساس ادعای این شرکت‌ها فناوری‌های جدید می‌تواند برد گلوله 155 میلی‌متری را تا 155 کیلومتر افزایش دهد. فناوری جدید همان استفاده از فناوری رمجت سوخت جامد است که اکنون بسیار موردتوجه قرارگرفته است. موتورهای رمجت، هیچ قطعه‌ی متحرکی ندارند و در نگاه اول، مانند یک لوله توخالی به نظر می­رسند که بیشتر در سرعت‌های مافوق صوت به کار می­روند. در این‌گونه موتورها، برای روشن شدن موتور ابتدا باید سرعت هوا به مقدار لازم برسد در صورت رخداد چنین حالتی، موتور رم جت به‌طور خودکار روشن می‌شود. در این پژوهش فناوری گلوله رم جت و پیشرفت‌های حاصله در آن بررسی‌شده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، یکی از فناوری‌های مهم آینده در گلوله‌های توپخانه‌ای، استفاده از فناوری رمجت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1]   S. J. F. JR. (2018). Strategic Long Range Cannon. Available: https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/slrc.htm
[2]   K. K. K. a. J. N. Fleming, Base Bleed. Taylor & Francis, 1991.
[5]   D. Nguyen, "XM1128 Insensitive Munition High Explosive Base Burn Projectile," in NDIA Guns & Missiles Conference New Jersey, 2011.
[6]   A. Calloway. (2016). Army developing safer, extended range rocket-assistedartillery round. Available: https://www.army.mil/article/174013/army_developing_safer_extended_range_rocket_assisted_artillery_round
[7]   J. D. Mattingly, K. M. Boyer, and H. von Ohain, Elements of propulsion: gas turbines and rockets. American Institute of Aeronautics and Astronautics Reston, VA, 2006.
[8]   J. Gilles. (2016). Integrated_Rocket_Ramjet. Available: http://mindworks.shoutwiki.com/wiki/Integrated_Rocket_Ramjet
[10] R. S. Fry, "A century of ramjet propulsion technology evolution," Journal of propulsion and power, vol. 20, no. 1, pp. 27-58, 2004.
[11] "THE RAMJET REVOLUTION," ed, 2019, p. 10.
[12] J. P. Jones, L. Kuffel, E. Sorto-Ramos, K. Seyed Alavi, T. Mccall, and B. Chudoba, "Investigating the legacy of air-breathing and rocket propulsion systems," in AIAA Propulsion and Energy 2020 Forum, 2020, p. 3916.
[14] NAMMO AMMUNITION HANDBOOK. 2018.
[15] B. Plaza, R. Bardera, and S. Visiedo, "Comparison of BEM and CFD results for MEXICO rotor aerodynamics," Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 145, pp. 115-122, 2015.
[16] Z. Changfei, C. Haotian, Y. Wenjin, and W. Xiaoming, "Self-ignition characteristics of the high-speed ramjet kinetic energy projectile in the launch process," Chinese Journal of Aeronautics, vol. 32, no. 4, pp. 851-860, 2019.
[17] F. Dionisio and A. Stockenström, "Aerodynamic wind-tunnel test of a ramjet projectile," in Proceedings of the 19th International Symposium on Ballistics, 2001.
[18] R. G. Veraar, Meerten, E. van, and Giusti, G., "Flight and Terminal Ballistic Performance Demonstration of a Gun-Launched Medium Calibre Ramjet Propelled Air Defence Projectile," presented at the 41st Gun and Missile Systems Conference,, Sacramento, CA, 27-30 March, 2006.
[21] (2021). hypersonic missile takes flight. Available: https://www.raytheonmissilesanddefense.com/news
[22] defenceWeb. (2020). Denel offers Pakistan missile deal. Available: https://www.flightglobal.com/denel-offers-pakistan-missile-deal/25185.article
[23] A. Samad, G. B. Tagawa, F. Morency, and C. Volat, "Predicting rotor heat transfer using the viscous blade element momentum theory and unsteady vortex lattice method," Aerospace, vol. 7, no. 7, p. 90, 2020.
[24] G. Sarkar. (2020). Development of an Indian Ramjet Powered ArtilleryRound: The Story so far. Available: https://www.strategicfront.org/research-work-in-ramjet-powered-artillery-shell-the-story-so-far/
[26] H. Decker and K. E. Van Holde, Oxygen and the Evolution of Life. Springer Science & Business Media, 2010.
[27] T. W. Lyons, C. T. Reinhard, and N. J. Planavsky, "The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere," Nature, vol. 506, no. 7488, pp. 307-315, 2014.