نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجو‌ی کارشناسی ارشد / مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که تحلیل قانون اول در سیستم‌های پیشرانش هوایی به تنهایی کافی نبوده و جهت بررسی دقیق یک موتور باید قانون دوم و تحلیل اگزرژی نیز مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی موتور‌ها‌ی هوا‌تنفسی به ویژه موتور‌ها‌ی توربوجت، توربوفن و توربوپراپ در دهه‌ اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. در این رویکرد با استفاده از قوانین ترمودینامیکی و تحلیل‌های اگزرژی، موتور‌ها‌ی توربوجت، توربوفن و توربوپراپ به صورت سیستمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و حالت کارکرد بهینه آنها استخراج می-گردد. هدف عمده این پژوهش بررسی و ارائه آخرین یافته‌ها‌ی تحقیقاتی در این حوزه با تمرکز بر موتورهای توربوجت، توربوفن و توربوپراپ می-باشد. نتایج بیشتر تحقیقات نشان می‌دهد که محفظه احتراق و پس‌سوز دو بخش مهم موتورهای هوایی هستند که بیشترین تخریب اگزرژی در آنها رخ می‌دهد. از سوی دیگر بررسی و تحلیل اگزرژی موتورها در خارج از نقطه طراحی نیز مساله مهمی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات