نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، تهران، ایران

3 استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که تحلیل قانون اول در سیستم‌های پیشرانش هوایی به تنهایی کافی نبوده و جهت بررسی دقیق یک موتور باید قانون دوم و تحلیل اگزرژی نیز مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی موتور‌ها‌ی هوا‌تنفسی به ویژه موتور‌ها‌ی توربوجت، توربوفن و توربوپراپ در دهه‌ اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. در این رویکرد با استفاده از قوانین ترمودینامیکی و تحلیل‌های اگزرژی، موتور‌ها‌ی توربوجت، توربوفن و توربوپراپ به صورت سیستمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و حالت کارکرد بهینه آنها استخراج می-گردد. هدف عمده این پژوهش بررسی و ارائه آخرین یافته‌ها‌ی تحقیقاتی در این حوزه با تمرکز بر موتورهای توربوجت، توربوفن و توربوپراپ می-باشد. نتایج بیشتر تحقیقات نشان می‌دهد که محفظه احتراق و پس‌سوز دو بخش مهم موتورهای هوایی هستند که بیشترین تخریب اگزرژی در آنها رخ می‌دهد. از سوی دیگر بررسی و تحلیل اگزرژی موتورها در خارج از نقطه طراحی نیز مساله مهمی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review of studies on air-breathing turbine engines from an energy–exergy viewpoint

نویسندگان [English]

  • jamasb pirkandi 1
  • AliReza Zolfi 2
  • Gholam Reza Hashemzadeh 3

1 Associate Professor, Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 M. Sc Graduated, Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Studies show that the analysis of the first law in air propulsion systems alone is not sufficient, and for a complete study of a system, the second law and exergy analysis should also be considered. Thermodynamic analysis of air-breathing engines, especially Turbojet, Turbofan and Turboprop engines, with the aim of studying their performance has attracted the attention of many researchers in the last decade. The main purpose of this study is to review and present the latest research findings in this field focusing on Turbojet, Turbofan and Turboprop engines. The results of further research show that the combustion chamber and afterburner are the two most important parts of air engines in which the most exergy destruction occurs. On the other hand, the study and analysis of engine exergy off design point is also an important issue that has been considered in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air-breathing Engines
  • the Second Law of Thermodynamics
  • Exergy
[1] F. Ranjbar. (2015). working cycle and types of jet gas turbine engines. Available: http://jet.blogfa.com/category/12
[2] M. M. J. Pirkandi, M. Hassanifar, M. Ommian "Thermodynamic and Exergical Modeling and Analysis of a Turbojet Engines without
Afterburner " Mechanical Engineering Journal of Tabriz University, vol. 49, no. 2, 2019.
[3] O. Balli, H. Aras, N. Aras, and A. Hepbasli, "Exergetic and exergoeconomic analysis of an Aircraft Jet Engine (AJE)," International Journal of Exergy, vol. 5, no. 5-6, pp. 567-581, 2008. https://doi.org/10.1504/IJEX.2008.020826
[4] Q. K. a. Hatami, "Analysis of exergy and investigation of the effect of different parameters on the efficiency of the second law in internal combustion engines," presented at the in the first thermal science conference, 2011. https://doi.org/10.30699/jtae.2023.7.3.5
[5] T. Korakianitis and T. Sadoi, "Turbocharger-design effects on gasoline-engine performance," J. Eng. Gas Turbines Power, vol. 127, no. 3, pp. 525-530, 2005. https://doi.org/10.1115/1.1808428
[6] U. Kesgin, "Effect of turbocharging system on the performance of a natural gas engine," Energy conversion and management, vol. 46, no. 1, pp. 11-32, 2005. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2004.02.006
[7] C. D. Rakopoulos and D. C. Kyritsis, "Comparative second-law analysis of internal combustion engine operation for methane, methanol, and dodecane fuels," Energy, vol. 26, no. 7, pp. 705-722, 2001. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00027-5
[8] A. Bejan, Advanced engineering thermodynamics. John Wiley & Sons, 2016.
[9] E. T. Turgut, H. Karakoc, and A. Hepbasli, "Exergy analysis of a turbofan engine: Cf6-80," in 3rd International Green Energy Conference, 2007.
[10] E. T. Turgut, T. H. Karakoc, and A. Hepbasli, "Exergetic analysis of an aircraft turbofan engine," International Journal of Energy Research, vol. 31, no. 14, pp. 1383-1397, 2007. https://doi.org/10.1002/er.1310
[11] E. T. Turgut, T. H. Karakoc, and A. Hepbasli, "Exergoeconomic analysis of an aircraft turbofan engine," International Journal of Exergy, vol. 6, no. 3, pp. 277-294, 2009. https://doi.org/10.1504/IJEX.2009.025322
[12] C. Tona, P. A. Raviolo, L. F. Pellegrini, and S. de Oliveira Júnior, "Exergy and thermoeconomic analysis of a turbofan engine during a typical commercial flight," Energy, vol. 35, no. 2, pp. 952-959, 2010. https://doi.org/10.1016/j.energy.2009.06.052
[13] S. A. S. S. T. S. Fathollahi, "Effect of Change the thermodynamic parameters of inlet air to TF30 turbofan engine compressor Using Exergy Analysis," Journal of Energy Conversion, vol. 2, no. 1 and 2, pp. 10-1, 2019.
[14] O. Turan, "Exergetic effects of some design parameters on the small turbojet engine," 2011.
[15] O. T. H. Aydin, T. Hikmet Karakoc, and A. Midilli, "Exergoeconomic analysis of a turboprop engine," International Journal of Exergy,, vol. 11, no. 3, pp. 69-88, 2011.
[16] O. Turan, "Effect of reference altitudes for a turbofan engine with the aid of specific–exergy based method," International Journal of Exergy, vol. 11, no. 2, pp. 252-270, 2012. https://doi.org/10.1504/IJEX.2012.049738
[17] V. C. Tai, P. C. See, C. Mares, and K. Uhlen, "Optimisation of energy and exergy of two-spool turbofan engines using genetic algorithms," arXiv preprint arXiv:1207.0743, 2012. https://doi.org/10.48550/arXiv.1207.0743
[18] T. H. Karakoc and O. Turan, "Exergetic Destruction Effects of Operating Conditions on the Turbojet Engine Components," Applied Mechanics and Materials, vol. 110, pp. 2390-2394, 2012. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.110-116.2390
[19] H. Aydin, O. Turan, T. H. Karakoc, and A. Midilli, "Component–based exergetic measures of an experimental turboprop/turboshaft engine for propeller aircrafts and helicopters," International Journal of Exergy, vol. 11, no. 3, pp. 322-348, 2012. https://doi.org/10.1504/IJEX.2012.050228
[20] C. Marley and D. Riggins, "Exergy analysis of a turbojet engine modeled as a lumped parameter system," in 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2012, p. 1122. https://doi.org/10.2514/6.2012-1122
[21] H. Hassan, "Evaluation of the local exergy destruction in the intake and fan of a turbofan engine," Energy, vol. 63, pp. 245-251, 2013. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.10.062
[22] R. Atılgan, Ö. Turan, Ö. Altuntaş, H. Aydın, and K. Synylo, "Environmental impact assessment of a turboprop engine with the aid of exergy," Energy, vol. 58, pp. 664-671, 2013. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.05.064
[23] M. A. Ehyaei, A. Anjiridezfuli, and M. A. Rosen, "Exergetic analysis of an aircraft turbojet engine with an afterburner," Thermal science, vol. 17, no. 4, pp. 1181-1194, 2013.
[24] O. Balli and A. Hepbasli, "Energetic and exergetic analyses of T56 turboprop engine," Energy conversion and management, vol. 73, pp. 106-120, 2013. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.04.014
[25] O. Turan, H. Aydın, T. H. Karakoc, and A. Midilli, "Some exergetic measures of a JT8D turbofan engine," Journal of Automation and Control Engineering Vol, vol. 2, no. 2, 2014. https://doi.org/10.12720/joace.2.2.110-114
[26] H. Aydın, O. Turan, T. H. Karakoc, and A. Midilli, "Sustainability assessment of PW6000 turbofan engine: an exergetic approach," International Journal of Exergy, vol. 14, no. 3, pp. 388-412, 2014 https://doi.org/10.1504/IJEX.2014.061025
[27] O. Balli, "Afterburning effect on the energetic and exergetic performance of an experimental turbojet engine (TJE)," International Journal of Exergy, vol. 14, no. 2, pp. 212-243, 2014. https://doi.org/10.1504/IJEX.2014.060278
[28] Y. Sohret, M. Sogut, T. Karakoc, and O. Turan, "ENERGETIC and EXERGETIC ASSESSMENT OF A TURBOPROP ENGINE FOR T/O CONDITION: CASE STUDY FOR PW120A ENGINE."
[29] Y. Şöhret, E. Açıkkalp, A. Hepbasli, and T. H. Karakoc, "Advanced exergy analysis of an aircraft gas turbine engine: splitting exergy destructions into parts," Energy, vol. 90, pp. 1219-1228, 2015. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.06.071
[30] T. Tanbay, A. Durmayaz, and O. S. Sogut, "Exergy–based ecological optimisation of a turbofan engine," International Journal of Exergy, vol. 16, no. 3, pp. 358-381, 2015. https://doi.org/10.1504/IJEX.2015.068231
[31] N. Kaya, Ö. Turan, A. Midilli, and T. H. Karakoç, "Exergetic sustainability improvement potentials of a hydrogen fuelled turbofan engine UAV by heating its fuel with exhaust gasses," international journal of hydrogen energy, vol. 41, no. 19, pp. 8307-8322, 2016. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.08.089
[32] H. Aydin, O. Turan, T. H. Karakoc, and A. Midilli, "Exergetic sustainability indicators as a tool in commercial aircraft: a case study for a turbofan engine," International journal of green energy, vol. 12, no. 1, pp. 28-40, 2015. https://doi.org/10.1080/15435075.2014.889004
[33] S. Ekici, O. Altuntas, E. Acıkkalp, and T. H. Karakoc, "ENDOGENOUS AND EXOGENOUS EXERGY DESTRUCTION OF EXPERIMENTAL MINI TURBOJET ENGINE," in International Symposium on Sustainable Aviation, 2015.
[34] O. Turan and H. Aydin, "Exergy-based sustainability analysis of a low-bypass turbofan engine: a case study for JT8D," Energy Procedia, vol. 95, pp. 499-506, 2016. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.09.075
[35] C. T. Yucer, "Thermodynamic analysis of the part load performance for a small scale gas turbine jet engine by using exergy analysis method," Energy, vol. 111, pp. 251-259, 2016. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.108
[36] O. Turan, "Energy and entropy analyses of an experimental turbojet engine for target drone application," Anadolu University Journal of Science and Technology A-Applied Sciences and Engineering, vol. 17, no. 5, pp. 936-952, 2016. https://doi.org/10.18038/aubtda.279861
[37] S. Saadon and M. M. Redzuan, "Sustainability assessment of turbofan engine with mixed exhaust through exergetic approach," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 270, no. 1, p. 012012: IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1757-899X/270/1/012012
[38] O. Balli, "Analyzing performance of an experimental micro turbojet engine with advanced exergy methodology," in 2st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2017), 2017, pp. 25-27.
[39] O. Balli, "Advanced exergy analyses of an aircraft turboprop engine (TPE)," Energy, vol. 124, pp. 599-612, 2017. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.02.121
[40] T. H. K. Y. Şöhret, "Exergy indicators of a low-emission aero-engine combustor," Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol. 90, no. 2, pp. 344-350, 2018. https://doi.org/10.1108/AEAT-03-2016-0045
[41] J. Q. Z. Ji , K. Cheng, H. Liu, S. Zhang, and P. Dong, "Performance evaluation of a turbojet engine integrated with interstage turbine burner and solid oxide fuel cell," Journal of Energy, vol. 168, pp. 711-702, 2019. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.11.088
[42] O. Balli, "Advanced exergy analysis of a turbofan engine (TFE): splitting exergy destruction into unavoidable/avoidable and endogenous/exogenous," International Journal of Turbo & Jet-Engines, vol. 36, no. 3, pp. 327-305, 2019. https://doi.org/10.1515/tjj-2016-0074
[43] A. O. T. H. Aygun, "Entropy, energy and exergy for measuring PW4000 turbofan sustainability," International Journal of Turbo & Jet-Engines, vol. 38, no. 4, pp. 409-397, 2019. https://doi.org/10.1515/tjj-2018-0050
[44] O. T. T. Baklacioglu, and H. Aydin, "Metaheuristics optimized machine learning modelling for estimation of exergetic emissions of a propulsion system," In MATEC Web of Conferences, vol. 314, 2020.
[45] A. G. M. Zahedzadeh, M. M. Dostdar, "Energy and Exergy Analysis of a Turboprop Engine at Different Working Condition," vol. 9, no. 1, 2019 (In persion). https://doi.org/10.22052/9.1.64
[46] A. O. T. H. Aygun, "Exergetic sustainability off-design analysis of variable-cycle aero-engine in various bypass modes," Journal of Energy, vol. 195, p. 117008, 2020. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117008
[47] M. E. C. H. Aygun, and O. Turan, "Exergo-economic cost accounting for PW4000 turbofan engine and its components," In MATEC Web of Conferences, vol. 314, p. 02003, 2020. https://doi.org/10.1051/matecconf/202031402003
[48] A. Dinc and Y. Gharbia, "Exergy Analysis of a Turboprop Engine at Different Flight Altitude and Speeds Using Novel Consideration," International Journal of Turbo & Jet-Engines, vol. 39, no. 4, pp. 599-604, 2022. https://doi.org/10.1515/tjeng-2020-0017
[49] Ö. BALLİ, "General aviation and thermodynamic performance analyses of a micro turbojet engine used on drones and unmanned aerial vehicles (UAV)," Maltepe University. Journal of Aviation Research, vol. 2, no. 2, pp. 141-115, 2020.
[50] J. Q. F. Guo, Z. Ji, H. Liu, K. Cheng, and S. Zhang, "Performance analysis of a turbofan engine integrated with solid oxide fuel cells based on Al-H2O hydrogen production for more electric long-endurance UAVs," Journal of Energy Conversion and Management, vol. 235, p. 113999, 2021. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.113999
[51] A. O. B. H. Y. Akdeniz "Impact of different fuel usages on thermodynamic performances of a high bypass turbofan engine used in commercial aircraft," Journal of Energy, vol. 238, p. 121745, 2022. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121745
[52] H. Aygun, "Investigation of exergetic and exergo‐sustainability metrics for high by‐pass turbofan engine at different power settings. Environmental Progress & Sustainable," Journal of Energy, vol. 40, no. 6, p. 13700, 2021. https://doi.org/10.1002/ep.13700
[53] M. E. C. a. O. T. H. Aygun, "Exergo-sustainability indicators of a target drone engine at dynamic loads," Journal of Energy, vol. 221, p. 119803, 2021. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.119803
[54] A. H. C. O. Balli O., "On-design and off-design operation performance assessmentsof an aero turboprop engine used on unmanned aerial vehicles (UAVs) in terms of aviation, thermodynamic, environmental and sustainability perspectives," Journal of Energy Conversion and Management, vol. 243, p. 114403, 2021. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114403
[55] I. D. S. Seyam, and M.  Agelin-Chaab, "Investigation of two hybrid aircraft propulsion and powering systems using alternative fuels," Journal of Energy, vol. 232, p. 121037, 2021. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121037