نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بالگردها می‌توانند منبع تولیدکننده سرو صدای شدید باشند. سرو صدای تولیدی زیاد بالگردها آن‌ها را نامناسب برای مناطق با جمعیت بالا به ویژه در شرایط پرواز در سطوح پایین می‌کند. این پژوهش به بررسی روش‌ها و ارائه راهکارهایی جهت کاهش یا از بین بردن سرو صدای تولیدی بالگردها می‌پردازد. برای کاهش سرو صدای تولیدی چندین روش در نظر گرفته شده است. راهکارهایی همچون صدا خفه‌کن برای موتورها، استفاده از پره‌های با فاصله نابرابر، کنترل نیروی طولی، کاهش سرعت نوک پره، تغییر هندسه نوک پره، طراحی ایرفویل، افزایش تعداد پره‌های روتور اصلی، کنترل پره فعال و استفاده از روتور با قطر متغیر در روتورها و استفاده از پایه در گیربکس معرفی شدند. مطابق بررسی های صورت گرفته در تحقیق حاضر، استفاده از روش‌های ترکیبی بهترین میزان کاهش نویز را به همراه دارد. روش‌های مستقل، اگرچه نویز را کاهش می‌دهند اما بسته به میزان کاهش مورد نیاز در هدف‌گذاری مورد نظر، می توان با ترکیب روش‌ها به جواب مناسب رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات