نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع هوافضا

2 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در سال های اخیر استفاده از تاکسی هوایی به عنوان یک راه حل مناسب جهت جابه جایی بار و مسافر خصوصا در مسافت های کوتاه و درون شهری مورد توجه قرارگرفته است. استفاده از روش‌های مدرن طراحی بهینه نظیر بهینه‌سازی چند موضوعی با استخراج طرح بهینه ضمن ارضاء کلیه قیود مدنظران طراحان، اطمینان از بهینه بودن طرح را نیز مقدور می‌سازد. در این مقاله پس از مدل‌سازی زیر سیستم‌های مختلف، به طراحی بهینه چندموضوعی تاکسی هوایی بر اساس یک ماموریت داده شده پرداخته شده است. چارچوب بهینه‌سازی انتخاب شده بر مبنای AAO و با درنظرگرفتن پنج موضوع سازه، آیرودینامیک، مکانیک‌پرواز، پیشرانش و توان الکتریکی با هدف کمینه‌سازی جرم پرنده است. در نهایت نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از دو روش طراحی کلاسیک بر پایه‌ی "تخمین وزن" و "ضرایب طراحی" مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از بهبود قابل ملاحظه طرح بهینه نسبت به روش های کلاسیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات