نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر مطالعاتی در سراسر جهان برای تحقق ترابری هوایی پیشرفته در حال انجام است. انتظار می رود ترابری هوایی پیشرفته مسائل مختلف منطقه‌ای را حل کند و اشکال جدیدی از حمل و نقل هوایی را در اختیار مردم قرار دهد. در این مقاله، به بررسی سفر هوایی به عنوان گزینه‌ای قابل توجه برای بهبود شبکه‌های حمل و نقل در داخل و بین شهرها و مناطق مختلف در ایران پرداخته‌شده و نمایه‌ی بازار ایران برای پذیرش ترابری هوایی پیشرفته مورد بررسی واقع شده است. همچنین چالش‌ها و مسائل پیش رو در مواجهه با ترابری هوایی پیشرفته مورد مطالعه قرار گرفته، نهایتا برخی از طرح‌های موجود برای استفاده در ماموریت‌های مختلف ترابری هوایی پیشرفته و ساز و کارها و برنامه‌ی آینده برای تحقق و توسعه‌ی این حوزه در ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات