نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر مطالعاتی در سراسر جهان برای تحقق ترابری هوایی پیشرفته در حال انجام است. انتظار می رود ترابری هوایی پیشرفته مسائل مختلف منطقه‌ای را حل کند و اشکال جدیدی از حمل و نقل هوایی را در اختیار مردم قرار دهد. در این مقاله، به بررسی سفر هوایی به عنوان گزینه‌ای قابل توجه برای بهبود شبکه‌های حمل و نقل در داخل و بین شهرها و مناطق مختلف در ایران پرداخته‌شده و نمایه‌ی بازار ایران برای پذیرش ترابری هوایی پیشرفته مورد بررسی واقع شده است. همچنین چالش‌ها و مسائل پیش رو در مواجهه با ترابری هوایی پیشرفته مورد مطالعه قرار گرفته، نهایتا برخی از طرح‌های موجود برای استفاده در ماموریت‌های مختلف ترابری هوایی پیشرفته و ساز و کارها و برنامه‌ی آینده برای تحقق و توسعه‌ی این حوزه در ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1]   H. P. D. Creighton , B. Gunn, R. Perez-Franco, Advanced Aerial Mobility and eVTOL aircraft in Australia: Promise and Challenges. Deakin University, 2020.
[2]   C. Wallace, "Japan’s promotion of smart cities at home and abroad: socioeconomic and strategic considerations," 2022.
[3]   "ACCELERATING AMBITION," Aerospace Technology Institute 2019.
[4]   "National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Advanced Aerial Mobility: A National Blueprint," Washington, DC, 2020.
[5]   D. P. Thipphavong et al., "Urban air mobility airspace integration concepts and considerations," in 2018 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, 2018, p. 3676.
[6]   C. Alcock, "Asia-Pacific Stakes Claim to Place in Urban Air Mobility Revolution," AIN online,2020.
[7]   B. German, M. Daskilewicz, T. K. Hamilton, and M. M. Warren, "Cargo delivery in by passenger evtol aircraft: A case study in the san francisco bay area," in 2018 AIAA Aerospace Sciences Meeting, 2018, p. 2006.
[8]   J. Jung, "South Korea to Speed up Commercialization of Urban Air Mobility by 2025," Koreatechtoday, 2020.
[9]   M. Stanley. (2020). Are flying cars preparing to takeoff? . Available: https://www.morganstanley.com/ideas/autonomous-aircraft.
[10] Y. Zhou, H. Zhao, and Y. Liu, "An evaluative review of the VTOL technologies for unmanned and manned aerial vehicles," Computer Communications, vol. 149, pp. 356-369, 2020.
[11] Z. Liu, Y. Zhang, C. Yuan, L. Ciarletta, and D. Theilliol, "Collision avoidance and path following control of unmanned aerial vehicle in hazardous environment," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 95, pp. 193-210, 2019.
[12] R. Goyal et al., "Urban air mobility (UAM) market study," 2018.
[13] T. Prevot, J. Rios, P. Kopardekar, J. E. Robinson III, M. Johnson, and J. Jung, "UAS traffic management (UTM) concept of operations to safely enable low altitude flight operations," in 16th AIAA aviation technology, integration, and operations conference, 2016, p. 3292.
[14] B. J. Holmes, "A vision and opportunity for transformation of on-demand air mobility," in 16th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, 2016, p. 3465.
[15] M. Narkus-Kramer, "On-Demand Mobility (ODM): A Discussion of Concepts and Required Research," in 2013 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, 2013, p. 4294.
[16] M. J. Duffy, S. R. Wakayama, and R. Hupp, "A study in reducing the cost of vertical flight with electric propulsion," in 17th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, 2017, p. 3442.
[17] Y. Gawdiak et al., "Air transportation strategic trade space modeling and assessment through analysis of on-demand air mobility with electric aircraft," in 12th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations (ATIO) Conference and 14th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, 2012, p. 5594.
[18] Cuentas Nacionales Anuales. Available: https://www.cbi.ir/simplelist/2054.aspx
[19] Available: https://www.farsnews.ir
[20] 104 Transportation Industry Statistics You Can’t Ignore: 2023 Market Share & Data Analysis. Available: https://financesonline.com/transportation-industry-statistics/
[21] S. Fitzpatrick, The Future of Advanced Aerial Mobility. 2021.
[22] FRANCE FREIGHT AND LOGISTICS MARKET SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS & FORECASTS UP TO 2029. Available: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/france-freight-and-logistics-market
[23] Transport Industry in Germany - Statistics & Facts. Available: www.statista.com/topics/6412/transport-industry-in-germany/
[24] )2023 (Global Urban Air Mobility (UAM) Market. Available: https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/urban-air-mobility-market