نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر خیز بزرگ نانوتیرها همراه با اثرات سطح بررسی شده‌است. اثرات سطح در این مطالعه با استفاده از معادله یانگ لاپلاس عمومی اعمال شده‌است. همچنین روش اجزاء محدود برای تحقیق در مورد رفتار مکانیکی نانوتیرهای با خیز بزرگ مورد استفاده قرارگرفته که امکان حل مسئله با کمترین فرضیات و با شرایط مرزی و هندسه دلخواه را فراهم می‌کند. به کمک مدل ارائه شده می‌توان نانوتیرها با خیز کوچک تا بزرگ با شرایط بارگذاری و تکیه‌گاهی مختلف را تحلیل کرد. در این پژوهش تاثیر پارامترهای مختلف همچون نسبت لاغری، مدول الاستیک سطح و تنش مانده سطح بر روی خیز بزرگ نانوتیر‌ یکسرگیردار با سطح مقطع دایره‌ای تحت بار گسترده سینوسی، بررسی شده‌است. نتایج بدست‌آمده اهمیت در نظر گرفتن اثرات سطح در بررسی خیز بزرگ نانوتیرها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات