نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

میزان موفقیت در انجام ماموریت ها و هزینه های مربوطه همواره یکی از دغدغه های محققین بوده و با توجه به حساسیت و تنوع عملیات ها این موضوع امروزه بیشتر مورد توجه است. در دهه اخیرموضوع عملیات جمعی و تاثیر بر کمیت وکیفیت عملیات هوایی مورد توجه واقع شده است. در این تحقیق یک یگان پهپادی که دارای ساختار موازی بوده با توانایی انجام چند ماموریت مختلف شناسایی، تعقیب و حمله، موردتوجه قرار گرفته است. متناسب با شرایط پهپاد و میزان خرابی و نوع خرابی، کیفیت عملیات و درصد موفقیت آن تعریف می شود. همچنین فرض شده پهپادها دارای نرخ خرابی ثابت نبوده و اصطلاحاً چند حالته هستند و توانایی چند عملیات مختلف به صورت تصادفی را دارد، بنابراین در این تحقیق روش های تابع مولد سراسری و مارکوف توسعه داده شده و با مدلسازی یک سیستم پهپادی نتایج آنها بررسی شده است که بیانگر توانایی و دقت مناسب این روش ها در پیش بینی موفقیت سیستم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Multistate UAV system reliability modelling and analysis with a random mission plan

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Farsi

Associate Profesor, Aerospace Research Institute,

چکیده [English]

The success of missions and related costs has always been one of the concerns of researchers and due to the sensitivity and variety of missions, this issue is more important today. In the past decade, group fly is more investigated because of their influence on the quantity and quality of missions. In this research, an Unmanned Air Vehicle (UAV) system that includes several UAVs that has a parallel structure and able to perform different missions to detect, follow and attack, has been considered. The UAV success rate is be defined according to the UAV conditions, the amount of failure, and the type of failure. it is assumed that its failure rate is not constant and has multistate behavior, also It has the ability to perform different operations assigned randomly, Universal generation function, and Markov chain methods for modeling are be developed. A UAV system has been considered and, the ability and accuracy of these methods are be demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UAVs System
  • Multistate system
  • Reliability
  • Markov chain
  • UGF
[1]   K. Kołowrocki, "Reliability of large and complex systems: state of art," Journal of Polish Safety and Reliability Association, vol. 5, no. 2, 2014.
[2]   T. Satow, "Inspection Threshold for Multistate System," International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, vol. 26, no. 06, p. 1950027, 2019.
[3]   Y. Zhang, C. Gu, J. Wang, L. Zhang, X. Hu, and X. Ma, "Dynamic modeling method of mission reliability of a multi-state manufacturing system with multiple production lines," IEEE Access, vol. 8, pp. 57012-57023, 2020.
[4]   H. Fazlollahtabar and S. T. A. Niaki, "Fault tree analysis for reliability evaluation of an advanced complex manufacturing system," Journal of advanced Manufacturing systems, vol. 17, no. 01, pp. 107-118, 2018.
[5]   M. Nadjafi, M. A. Farsi, and H. Jabbari, "Reliability analysis of multi-state emergency detection system using simulation approach based on fuzzy failure rate," International Journal of System Assurance Engineering and Management, vol. 8, pp. 532-541, 2017.
[6]   G. Kumar, K. K. Goyal, and N. K. Batra, "Role of performance measures in the configuration selection of reconfigurable manufacturing system," in Recent Advances in Mechanical Engineering: Select Proceedings of ITME 2019, 2021, pp. 621-627: Springer.
[7]   S. Yavari, "Machine scheduling for multitask machining," 2018.
[8]   M. A. Farsi, "Develop a new method to reliability determination of a solar array mechanism via universal generating function," Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 31, pp. 1763-1771, 2017.
[9]   J. S. Agte, "Multistate analysis and design: case studies in aerospace design and long endurance systems," Massachusetts Institute of Technology, 2011.
[10] D. Udris, D. Bručas, and R. Pomarnacki, "Reliability improvement of power distribution system for UAV," Electronics, vol. 8, no. 6, p. 636, 2019.
[11]   N. Borer and J. Agte, "A multistate design methodology for effecting robust mission performance of long endurance UAVs," in 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2012, p. 844.
[12]   G. Levitin, M. Finkelstein, and Y. Dai, "Mission abort and rescue for multistate systems operating under the Poisson process of shocks," Reliability Engineering & System Safety, vol. 202, p. 107027, 2020.
[13]   F. Ding and S. Han, "Multi-state reliability analysis of rotor system using Semi-Markov model and UGF," Journal of Vibroengineering, vol. 20, no. 5, pp. 2060-2072, 2018.
[14]   A. Lisnianski and G. Levitin, Multi-state system reliability: assessment, optimization and applications. World scientific, 2003.
[15]   P.-C. Chang and Y.-K. Lin, "Reliability analysis for an apparel manufacturing system applying fuzzy multistate network," Computers & Industrial Engineering, vol. 88, pp. 458-469, 2015.
[16]   I. Ushakov, "Optimal standby problems and a universal generating function," Sov J Comput Syst Sci, vol. 25, no. 4, pp. 79-82, 1987.
[17]   M. A. S. M. M. Noori, M. A. Farsi, "Reliability modelling of Multi-state system via UGF," presented at the 10th International Industrial engineering conference, Tehran, Iran, 2014.
[18]   G. Levitin, "A universal generating function in the analysis of multi-state systems," Handbook of performability engineering, pp. 447-464, 2008.