فناوری آنتن‌های شفاف و نقش آن به ویژه در کاربردهای فضایی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق و کامپیوتر-دانشکده شریعتی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 پژوهشگاه هوافضا

چکیده

این مقاله به بررسی آنتن های شفاف به عنوان راه حلی برای حل مشکلاتی مانند زیبایی، آیرودینامیک بودن آنتن در کاربردهای مختلف و همچنین نقش آن در کاربردهای فضایی می‌پردازد. سپس دو دسته‌ی کلی آنتنهای شفاف بررسی می شوند. در دسته اول، ساختار آنتن که در آنتنهای متداول معمولا از فلزات ساخته می شود، با استفاده از تکنولوژی فیلم نازک و یا با مشبک نمودن قسمتهای فلزی آنتن محقق می‌شود. دسته‌ی دوم، آنتهای تشدیدکننده دی الکتریک (DRA) شفاف هستند. آنتن های DRA متداول از جنس ماده‌ای غیررسانا ساخته می شوند. بنابراین، با جایگزین کردن دی الکتریکهای متداول با دی الکتریک های شفاف مانند شیشه، می‌توان آنتهای DRA شفاف را محقق نمود. این مقاله سپس به تبیین این نکته می‌پردازد که آنتنهای شفاف می‌توانند در کاربردهای فضایی با ادغام با سایر اداوات مانند سلول‌های خورشیدی به کاهش حجم و وزن ماهواره‌ها کمک کنند.

کلیدواژه‌ها