دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، تابستان 1399 (تابستان 1399/ دوره سوم / شماره 2 (دوره چهارم، پیاپی 13)) 
4. فناوری آنتن‌های شفاف و نقش ویژه آن‌ها در کاربردهای فضایی

صفحه 44-35

نگین کوروسدری؛ علی کرمی هرستانی؛ زهرا شاطریان