مطالعه تأثیر مکش جریان هوا بر حباب جدایش در میدان جریان اطراف استوانه‌ی مستطیلی

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

در این مقاله میدان جریان اطراف یک استوانه مستطیلی دو بعدی به صورت عددی شبیه‌سازی و اثرات مکش جریان در ناحیه حباب جدایش بررسی شده است. هدف برآورد میزان تأثیر مکش بر ابعاد حباب جدایش می‌باشد. میدان جریان به صورت دو بعدی، تراکم ناپذیر، مغشوش و پایا تحلیل شده است. برای شبکه‌بندی میدان حل از نرم افزار گمبیت و برای تحلیل عددی از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. مسأله در دو حالت بدون مکش و با وجود مکش تحلیل شده است و تاثیر مکش بر ابعاد حباب جدایش مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج حاصله می‌توان گفت وجود مکش طول حباب جدایش را کوچکتر می‌کند، به طوری که در چندین حالت مختلف این طول در حدود 50 درصد کاهش داشته است.

کلیدواژه‌ها