بهینه‌سازی دوسطحی: مرور مقالات، روش‌ها و کاربرد آن در علم هوافضا

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه دینامیک پرواز و کنترل، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 گروه دینامیک پرواز و کنترل، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

روش بهینه‌سازی دوسطحی زمانی مطرح می‌گردد که مسئله هدف دارای دو تصمیم‌گیرنده با سلسله مراتب مختلف باشد. در چنین مسائلی، روابط بهینه‌سازی سطح زیرین در محدوده قیود سطح بالاتر موثر هستند و تفکیک آنها از همدیگر امکان‌پذیر نیست. مسائل بهینه‌سازی دوسطحی گستردگی و کاربرد زیادی در موضوعات مرتبط با حمل و نقل کالا و مسافر و در کل مسائل تصمیم گیری خرد و کلان دارند. در این مقاله آخرین یافته‌های تحقیقاتی و روش‌های مدلسازی و حل چنین مسائلی با تمرکز بر سه دهه اخیر ارائه شده است. علاوه بر آن جدیدترین کاربرد این نوع بهینه‌سازی در مسائل حمل و نقل های هوافضایی ارائه می‌گردد. در این مقاله همچنین به معرفی الگوریتم‌های متداول کلاسیک و ترکیبی برای حل اینگونه مسائل می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها