طراحی قانون هدایت بهبود یافته در حضور دینامیک عملگر با ایده گام به عقب

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

2 هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس

چکیده

در این مقاله، با در نظر گرفتن دینامیک عملگر، به طراحی قانون هدایت در یک مساله هدایت دو بعدی پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از رویکرد گام به عقب، روش هدایت تناسبی به گونه‌ای تغییر داده خواهد شد تا پایداری سیستم حلقه بسته با وجود دینامیک عملگر تضمین گردد. از این رو سعی بر آن است که عملکرد حلقه هدایت (برای مثال مشخصات پاسخ گذرا و فاصله از دست‌دهی) با الگوریتم هدایت پیشنهادی در مقایسه با قانون هدایت تناسبی تا حد امکان بهبود داده شود. برای این منظور، با به کار‌گیری ایده گام به عقب و نظریه پایداری لیاپانف، قانون هدایت کلاسیک به گونه‌ای اصلاح خواهد شد تا حلقه هدایت در حضور دینامیک عملگر پایدار مجانبی گردد. الگوریتم هدایت پیشنهادی در یک مساله هدایت نوعی شبیه‌سازی می‌گردد. نتایج بدست آمده کارآیی الگوریتم هدایت اصلاح شده را در مقایسه با قانون هدایت تناسبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها