تاثیر میکروگراویتی بر محتوای پروتئین‌های هستکی و تنظیم تقسیم سلولی گیاهان

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا، گروه فیزیولوژی هوافضایی

چکیده

موجودات زنده روی کره زمین در حضور جاذبه ثابت (1g)تکامل یافته‌اند و رشد آنها به میزان بیوسنتز ریبوزوم، پروتئین و تنظیم دقیق فازهای چرخه سلولی ارتباط دارد. میکروگراویتی بر فازهای مختلف چرخه سلولی اثرات یکسانی ندارد، ‌فعالیت برخی از فازها را افزایش و برخیرا کاهش می‌دهد. تعداد چرخه سلولی در واحد زمان تغییر می‌کند.درفرایند رشد سلولی، میزان بیوسنتز ریبوزوم‌ها تحت میکروگراویتی شبیه‌سازی شده کاهش یافته و تنوع زیادی در فراوانی پروتئین‌های هستک (نوکلئولین و فیبریلارین) مشاهده می‌شود. در شرایط عادی بین رشد و تقسیم سلولی هماهنگی وجود دارد و شرایط میکروگراویتی این هماهنگی را از بین می‌رود. بررسی پاسخ سلولی گیاهان می‌تواند در پیشرفت دانش زیستی و آماده سازی سیستم پشتیبان حیات در فضا کمک نماید.

کلیدواژه‌ها