دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1399 
1. آینده پژوهی در گیاه-فضا و سفرهای آینده فضایی

صفحه 1-9

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ علی محمودی؛ رضا صفرزاده


6. بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

صفحه 66-55

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع