مطالعه عددی تزریق متقاطع در جریان مافوق صوت محفظة احتراق موتور اسکرمجت

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه هوافضا- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه تحقیقات بسیاری جهت توسعه موتورهای هوا- تنفسی اسکرمجت صورت می‌پذیرد. موتورهای اسکرمجت از اکسیژن موجود در اتمسفر به عنوان اکسیدکننده استفاده می‌نمایند که به دلیل نداشتن مخازن اکسیدکننده، وزن این سیستم‌ها در مقایسه با سیستم‌های موشکی کمتر می‌باشد. موفقیت یک سیستم پیشرانشی هوا-تنفسی، بستگی زیادی به قابلیت ترکیب شدن مناسب سوخت با هوا دارد. در مورد سیستم‌های پروازی هوا- تنفسی ماورای صوتی، به دلیل نیاز به احتراق مافوق صوت، چالش‌های مربوط به ترکیب شدن سوخت و هوا افزایش می‌یابند. سرعت‌های جریان درون محفظة احتراق این‌گونه موتورها از مرتبه چند هزار متر بر ثانیه است که در نتیجه زمان اقامت مخلوط جهت اختلاط سوخت و هوا بسیار کوتاه می‌باشد. در تحقیق حاضر، حوزه جریان دو-بعدی تزریق جت متقاطع به درون هوای مافوق صوت به صورت عددی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت بررسی شده است. معادلات دو-بعدی ناویر-استوکس به همراه مدل آشفتگی دو- معادله‌ای k-ω sst و معادله حالت گاز کامل حل شده‌اند و نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی با نتایج تجربی مقایسه و اعتبارسنجی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها