دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار 1397، صفحه 58-1 (دوره 2، شماره 1، بهار 1397 ) 
5. بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب پوشش‌های مناسب برای زیرسامانه کنترل حرارت ماهواره

صفحه 35-44

محمدصادق برنج کوب؛ عبداله فانی ثانی؛ کمال برزو اصفهانی؛ سعید اصغری