اتوبوس فضایی مخابراتی در مدار زمین آهنگ

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

باتوجه به افزایش درخواست کشورها برای ارسال ماهواره مخابراتی به مدار زمین آهنگ و بهره برداری از منابع مدار-فرکانس، حفظ این منابع برای کشورها امری ضروری است. اتوبوس فضایی در واقع یک ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با ماموریت مانور مداری به جهت حفظ امتیاز مدار-فرکانس کشور است. در این مقاله طراحی آماری به روش مطا(مدل طراحی آماری) در سطح سیستم جهت استخراج مشخصات سیستمی برای ماهواره با پیشرانش الکتریکی و شیمیایی انجام شده است. همچنین تحلیل مدار کبرای این ماهواره مخابراتی با پیشرانش الکتریکی و شیمیایی به طور مجزا انجام شده است و نتایج حاصل از تحلیل و مقایسه‌ی بکارگیری این دونوع سیستم پیشرانش برای اتوبوس فضایی ارائه شده است. در پایان امکان‌پذیری این ایده باتوجه به تحلیل‌های صورت گرفته مورد بحث و جمع‌بندی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات