کنترل پیش‌بین مبتنی‌بر مدل هوشمند برای اصلاح موقعیت یک ماهواره ارتفاع پایین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد،خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشجو، خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

در این مقاله به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی و کنترل پیش بین مبتنی بر مدل و رگولاتور خطی مرتبه دوم به طراحی کنترلری برای اصلاح مدار و موقعیت ماهواره مدار پایین پرداخته شده است، در این روش از شبکه‌های عصبی مصنوعی براییادگیریمدل خطی سیستم در مواجهه با اغتشاشات استفاده شده است و به کمک مدل عصبی مصنوعی به دست آمده، پس از تخمین برخط مدل خطی سیستم در هر لحظه، کنترل پیش بین مبتنی بر مدل طراحی شده برای سیستم اصلاح می‌شود. نتایج شبیه سازی ها تاثیر قابل توجه استفاده از مدل برخط مبتنی بر یادگیری ماشین را در بهبود عملکرد کنترل پیش بین مبتنی بر مدل نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات