ارزیابی مدل تقریبی کیدان در تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات تقویت‌شده مشبک کامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلف

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استاد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این پژوهش، مساله ارتعاش آزاد صفحات تقویت‌شده مشبک کامپوزیتی با سه نوع طرح تقویتی مختلف (لوزوی، مربعی و ترکیبی) تحت شرایط مرزی مختلف به‌صورت تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین، در بررسی ارتعاشات آزاد ورق مشبک کامپوزیتی، علاوه بر شرایط مرزی، پارامترهای دیگری مانند اثر لایه‌چینی و اثر کسر حجمی تقویت‌کننده‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در روش تحلیلی از فرضیات تئوری کیدان استفاده شده و حل عددی مساله به‌وسیله نرم‌افزار المان محدود آباکوس انجام شده است. از نتایج مهم قابل ذکر در تحقیق حاضر، رابطه بین زاویه قرارگیری تقویت‌کننده‌ها و لایه‌چینی ورق کامپوزیتی می‌باشد که هرچه این زاویه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، فرکانس طبیعی آن ورق بیشتر است. یکی دیگر از نتایج مهم قابل ذکر، بررسی هم‌زمان شرایط مرزی و افزایش کسر حجمی تقویت‌کننده‌ها می‌باشد که با افزایش کسر حجمی و تغییر شرایط مرزی از تکیه‌گاه ساده به تکیه‌گاه گیردار، فرکانس طبیعی صفحه مشبک کامپوزیتی افزایش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات