دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1398، صفحه 1-50 (دوره 3، شماره 3، پاییز 1398) 
1. بررسی تأثیر ترکیب MAPO و T313 بر خواص رئولوژی و مکانیکی پیشرانة جامد مرکب بر پایة HTPB

صفحه 1-8

سید امان الله موسوی ندوشن؛ یحیی ابراهیم آبادی؛ نواب فتح؛ حامد شیخ حسنی