دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، تابستان 1397 (دوره 2، شماره 2، تابستان1397 ) 
1. اسکرم جت ها و نقش آنها در آینده سیستم های پیشرانش هوافضایی

صفحه 1-10

مهناز ذاکری؛ جاماسب پیرکندی؛ سید آرش سید شمس طالقانی