دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، زمستان 1397، صفحه 1-51 (دوره 2، شماره 4، زمستان 1397 ) 
2. کاربرد و معرفی نانو کامپوزیت‌های سرامیکی

صفحه 7-16

مریم السادات قوامی ماسوله