دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، آذر 1397 (دوره 2، شماره 3، پاییز 1397 ) 
5. بررسی و مقایسة میکروپیشرانش‌های‌ مبتنی بر فناوری میکروالکترومکانیکی در ماهواره‌های کوچک

صفحه 43-52

فرخنده سلیمی نژاد؛ حامد شیخ بهایی؛ سعید حاجی علی گل؛ سیدعلیرضا قرشی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397
دوره 2، شماره 3، پاییز 1397
دوره 2، شماره 2، تابستان1397
دوره 2، شماره 1، بهار 1397