دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، پاییز 1397 (دوره 2، شماره 3، پاییز 1397 ) 
5. بررسی و مقایسة میکروپیشرانش‌های‌ مبتنی بر فناوری میکروالکترومکانیکی در ماهواره‌های کوچک

صفحه 43-52

فرخنده سلیمی نژاد؛ حامد شیخ بهایی؛ سعید حاجی علی گل؛ سیدعلیرضا قرشی